کتاب مدیریت چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ 9:37

مدیریت

ردیف نام کتاب نام نویسنده سال انتشار موضوع

1 اصول مدیریت (جلد اول) هرولد کونتر 1381 مدیریت- برنامه ریزي- سازماندهی -

2 اصول مدیریت (جلد دوم) هرولد کونتر 1381 مدیریت منابع انسانی- ارزشیابی عملکرد-رهبري- انگیزش-نظارت و کنترل

3 مدیریت (جلد اول) جیمز استونر 1375 مدیریت- محیط خارجی- برنامه ریزي

4 مدیریت (جلد دوم) جیمز استونر 1375 سازماندهی- رهبري- کنترل

5 مبانی مدیریت گري دسلر 1373 برنامه ریزي- تصمیم گیري- کار گزینی

6 اصول مدیریت لئونارد. کارمایر 1370 وظایف مدیریت- برنامه ریزي - تصمیم گیري- سازماندهی

7 اصول مدیریت اسلامی ولی ا.. تقی پورفر 1380 مدیریت- اسلام

8 اصول مدیریت از دیدگاه قران شهین لودین 1380 مدیریت - اسلا- احادیث - جنبه هاي قرانی

9 مدیریت و هنر قضاوت سر جفري ویکرز 1379 تصمیم گیري- علوم اداري- مدیران

10 نقش مدیریت در زیر مجموعه وزارت کشور محمد ابراهیم خلیلی 1373 اهمیت، اصول و وظایف مدیریت

11 مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی کمال پرهیزکار 1373 شکل گیري مدیریت- وظایف مدیریت- قوانین استخدامی

12 به سازي مانبع انسانی حبی ا... دعائی 1377 مفاهیم و ایده به سازي مانبع انسانی- یادگیري

13 مدیریت منابع انسانی حبی ا... دعائی 1377 کارمندان- مدیریت- علوم اداري

14 مدیریت منابع انسانی مارك 1378 وظایف مدیریت- برنامه ریزي و انتخاب کارکنان- توانایی کارکنان-

15 مدیریت پیشرفته منابع انسانی حسین ابطحی 1377 اخلاق- ارزش در مدیریت

16 کاربرد اندیشه سیستمی درك- هیچینز 1376 شناخت سیستمها- عوامل انسانی و خلاقیت در سیستمها

17 تئوریهاي مدیریت کمال پرهیزکار 1377 پیدایش - تعاریف- کاربرد تئورهاي مدیریت

18 برنامه ریزي استراتژیک و کاربرد ان حسین احمدي 1377 تئوریها- تکنیکها - تجارب

19 مدیریت استراتژیک عباس منوریان 1372 تعریف مدیریت استراتژیک

20 بر نامه ریزي و مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون 1377 ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک -تدوین و اجراي استراتژي

21 برنامه ریزي استراتژیک در مراقبت هاي بهداشتی لامعی 1382 بهداشت و مدیریت- برنامه ریزي استراتژیک-کیفیت فراگیر

22 مدیریت استراتژیک علی رضا امیر کبیري 1377 تعریف مدیریت استراتژیک

23 مدیریت دولتی نوین آون هیوز 1377 نقش دولت- مدیریت استراتژیک- خط مشی و اداره

24 مبانی مدیریت دولتی پرویز نامغ 1376 تعریفها و مفاهیم مدیریت

25 مدیریت بحران دیودونیه تن برگ 1373 مدیریت بحران

26 مدیریت اثر بخش جان لاکت 1374 تصمیم گیري- رهبري

27 مدیریت تعاونیها پرویز نامغ 1377 انواع تعاونی- مدیریت تعاونیها

28 مدیریت آینده پیتر اف دراکر 1375 اقتصاد- نیروي انسانی- مدیریت

29 مدیریت مشارکت جو لورن پلونکت 1378 مدیریت مشارکت جو

30 مدیریت بر مدیریت ناپذیر آر. کی. جین 1376 ارکان و رهبري در سازمان هاي تحقیق و توسعه

31 مدیریت سنجیده محمد باقري زاده 1378 سازمان- سازماندهی کار آور

32 مدیریت بر مبناي هدف جورج موریسی 1372 مدیریت بر مبناي هدف

33 مدیریت توسعه عباس محمد زاده 1377 تحول سازمانی- برنامه ریزي استراتژیک

34 مدیریت تغییر کالین کارنال 1376 تعریف مدیریت تغییر

35 مدیریت موفق زمان جک. دي. فرنر 1379 وقت- تنظیم- دستنامه ها

36 مدیریت بر ناشناخته ها رالف دي استسی 1378 سازماندهی کار آمد- مدیریت- برنامه ریزي استراتژیک

37 مدیریت فرهنگ سازمان استانلی دیویس 1376 واقعیت هاي فرهنگی- تشخیصباورها- دامها

38 مدیریت زمان غلامرضا خاکی 1379 وقت- تنظیم- دستنامه ها

39 مدیریت توانمند دنیس . تی جف 1377 توانمند سازي کارکنان

40 مدیریت ژاپنی میاموتوساشی 1375 تعریف مدیریت ژاپنی

41 مدیریت خلاقیت مجید پسران قادر 1381 خلاقیت- تحول سازمانی- مدیریت- اندیشه و تفکر خلاق

42 مدیریت تحول گیزلاهاگمن 1378 قانون مداري- کارایی- مشارکت

43 مدیریت تحول اصغر زمردیان 1377 تحول سازمانی- سازمان مدیریت صنعتی

44 مدیریت استرس کنت لانچارد 1376 علل استرس- کاهش استرس

45 مدیریت تحول در سازمان وندال. فرنچ- سسسیل 1381 تحول سازمانی

46 مدیریت عشق و عاطفه رابرت کوپر 1377 مدیریت عاطفی

47 مدیریت خرید و سفارشهاي خارجی محمود گنابادي 1375 مدیریت خرید

48 مدیریت تغییر و تحول سازمانی مسعود طاهري لاري 1377 تغییر مدیریتی

49 نظارت در مدیریت محمد رضا بهرنگی 1376 ماهیت نظارت در مدیریت

50 تدبیر و کاردانی در مدیریت دیوید فریمانتل 1376 فنون مدیریت

51 نکات موثر در مدیریت کارآمد جعفر رحمانی 1377 پیام مدیریت

52 بهبود اثر بخشی مدیریت کارناهان 1372 اثر بخشی مدیریت

53 مباحث ویژه مدیریت دولتی سید مهدي الوانی 1375 قضایاي سازمانی

54 قاطعیت در مدیریت تري گلین 1377 رفتار مدیریتی

55 تصمیم گیري در مدیریت اجرایی محمد عباس زادگان 1377 تصمیم گیري در سطح مدیریت

56 تصمیم گیري در مدیریت دکتر ابولقاسم حکیمی پور 1376 مراحل فرایند تصمیم گیري در مدیریت

57 اخلاق در مدیریت ال. تی. هس مر 1377 اخلاق کسب کار- مدیریت صنعتی

58 راهنماي مدیریت موسسات کوچک دي. اي. ان. دیکسون 1377 کسب و کار جزئی- مدیریت

59 حسابداري

نوشته شده توسط حمید  | لینک ثابت |